Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Određivanje dinamičkih pomaka i vlastitih frekevecija mosta RTS-om

Ante Marendić, Rinaldo Paar, Domagoj Damjanović

Sažetak

U radu je prikazana primjena RTS-a za mjerenje pomaka na željezničkom mostu "Sava" tijekom pokusnog opterećenja nakon rekonstrukcije mosta, s posebnim naglaskom na određivanje pomaka pri dinamičkom djelovanju opterećenja te vlastitih frekvencija mosta. Rezultati mjerenja su uspoređeni s rezultatima numeričkog proračuna i s rezultatima vlastitih frekvencija određenih operacionalnom modalnom analizom (OMA).

Ključne riječi
RTS, dinamički pomaci, probno opterećenje, vlastite frekvencije mosta, OMA

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marendić, A., Paar, R., Damjanović, D.: Određivanje dinamičkih pomaka i vlastitih frekevecija mosta RTS-om, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 4, pp. 281-294, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1804.2016

ILI:

Marendić, A., Paar, R., Damjanović, D. (2017). Određivanje dinamičkih pomaka i vlastitih frekevecija mosta RTS-om, GRAĐEVINAR, 69 (4), 281-294, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1804.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
AMarendic WEB
Ante Marendić
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
RPaar WEB
Rinaldo Paar
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za primijenjenu geodeziju
foto damjanovic
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet