Arhiva

UDK: 699.84.001.8:678.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1339

Viskoelastična svojstva u potresnoj izolaciji

Želimir Šimunić

Sažetak

Pomoću puzanja i relaksacije polimernih materijala koji se rabe u potresnoj izolaciji opisana su viskoelastična svojstva. Posebno poglavlje posvećeno je dinamičkim viskoelastičnim svojstvima. Kao primjer primjene viskoelastičnih svojstava kod protupotresnih naprava prikazani su viskoelastični prigušivači. Dinamičkim ispitivanjem elastomernih ležajeva koji se koriste u potresnoj izolaciji određena je količina prigušenja te prikazan dijagram sile i pomaka u ovisnosti o vremenu.

Ključne riječi
relaksacija, potresna izolacija, viskoelastični prigušivač, elastomerni ležaj, viskoelastičnost, količina prigušenja, puzanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimunić, Ž.: Viskoelastična svojstva u potresnoj izolaciji, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 9

ILI:

Šimunić, Ž. (2010). Viskoelastična svojstva u potresnoj izolaciji, GRAĐEVINAR, 62 (9)
Autori:

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet