Arhiva

UDK: 624.21+699.83:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 2767

Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi

Mehmed Čaušević, Ivica Špalj, Elvis Žic

Sažetak

Uz kratak opis djelovanja vjetra na konstrukcije prema Eurokodu 1 posebno se opisuje to djelovanje na mostove. Prikazane su pojave vrtložnog djelovanja i pojam aerodinamičke stabilnosti poprečnih presjeka mostova. Primjerima je pokazano kako su ublažene amplitude vertikalnih oscilacija mostova Storebaelt i Osteroy ugradnjom usmjeravajućih krilaca na izloženoj i neizloženoj strani poprečnog presjeka. Autori oviom radom žele upozoriti projektante na fenomene aerodinamike mostova.

Ključne riječi
most, vrtložno djelovanje, aerodinamička stabilnost, vertikalne oscilacije, djelovanje vjetra, Eurokod 1

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Špalj, I., Žic, E.: Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 1

ILI:

Čaušević, M., Špalj, I., Žic, E. (2008). Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi, GRAĐEVINAR, 60 (1)
Autori:
Causevic Mehmed
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Ivica Špalj
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Elvis Žic
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet