Arhiva

UDK: 69.003.12.004.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 894

Procesna građevinska kalkulacija i procjena rizika

Ladislav Bevanda, Mladen Radujković

Sažetak

Opisan je jedan od mogućih postupaka "procesne" građevinske kalkulacije projekata i procjenjivanja rizika u kalkulaciji cijene projekta izvođenja radova. Procesno raščlanjenim troškovima procjenjuju se moguća opterećenja uslijed rizika; svake vrste troška na svaki izvor rizika. Kvantificirani utjecaji rizika simuliraju se i dobija raspon cijene za pokrivanje rizika. Odluka o pokrivenosti rizika je presudna za konačnu procjenu troškova u građevinskoj kalkulaciji projekata izvedbe

Ključne riječi
upravljanje projektom, upravljanje rizikom, procjena troškova kalkulacije cijene, procesna građevinska kalkulacija, procjena rizika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bevanda, L., Radujković, M.: Procesna građevinska kalkulacija i procjena rizika, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 6

ILI:

Bevanda, L., Radujković, M. (2005). Procesna građevinska kalkulacija i procjena rizika, GRAĐEVINAR, 57 (6)
Autori:

Ladislav Bevanda
Građevinski fakultet u Mostaru &
HERING Široki Brijeg d.o.o.
Radujković Mladen
Mladen Radujković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet