Arhiva

UDK: 624.012.45:624.044+620.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1764

Istraživanje brzine korozije u armiranom betonu

Dubravka Bjegović, Dubravka Bjegović, Gojko Balabanić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog istraživanja brzine korozije na dvjema grupama armiranobetonskih uzoraka. Ubrzana korozija armature potaknuta je naizmjeničnim ciklusima vlaženja i sušenja u slanoj komori. Mjerena su tri parametra korozije: elektrokemijski potencijal, električni otpor betona i gustoća korozijske struje. Analizirani su rezultati mjerenja te su kao rezultat dane preporuke za ocjenu stanja armature pri istražnim radovima na postojećim konstrukcijama.

Ključne riječi
gustoća korozijske struje, korozija, armirani beton, armatura, istraživanje, brzina korozije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bjegović, D., Bjegović, D., Balabanić, G.: Istraživanje brzine korozije u armiranom betonu, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 2

ILI:

Bjegović, D., Bjegović, D., Balabanić, G. (2008). Istraživanje brzine korozije u armiranom betonu, GRAĐEVINAR, 60 (2)
Autori:

Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Gojko Balabanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet