Arhiva

UDK: 624.21+699.84:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 113

Proračun vijadukta na djelovanje sila potresa prema Eurokodu 8/2

Mehmed Čaušević, Peter Fajfar, Matej Fischinger, Tatjana Isaković

Sažetak

Proračunan je vijadukt na djelovanje potresa prema Eurokodu (EC) 8/2. Odabran je primjer vijadukta koji uključuje većinu mogućnosti koje se mogu dogoditi u praksi: vitki, umjereno kruti i kruti stupovi, stupovi temeljeni na pilotima, vitki stupovi plitko temeljeni, strma i blago nagnuta kosina poprečnog presjeka prepreke koja se premošćuje. Modelirani su navedeni tipovi stupova, proračun seizmičkog opterećenja na stupove za uzdužni i poprečni pravac vijadukta te dimenzioniranje.

Ključne riječi
vijadukt, norme, modeliranje, djelovanje potresa, Eurokod 8, nelinearno ponašanje, most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Fajfar, P., Fischinger, M., Isaković, T.: Proračun vijadukta na djelovanje sila potresa prema Eurokodu 8/2, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 3

ILI:

Čaušević, M., Fajfar, P., Fischinger, M., Isaković, T. (2003). Proračun vijadukta na djelovanje sila potresa prema Eurokodu 8/2, GRAĐEVINAR, 55 (3)
Autori:
Causevic Mehmed
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Peter Fajfar
Univerza v Ljubljani,
Fakultet za gradbeništvo in geodezijo

Matej Fischinger
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Tatjana Isaković
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo