Arhiva

UDK: 624.013.2:624.012.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje čeličnih okvira sa zidanim ispunom

Damir Markulak, Vladimir Sigmund, Ivan Radić

Sažetak

Prikazana je problematika numeričkog modeliranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa. U novim europskim normama (EN 1998-1) predviđeno je proračunavanje interaktivnog djelovanja kod takvog sastavljenog sustava, ali se ne daju pravila proračuna. Na primjeru su prikazane najčešće primjenjivane mogućnosti modeliranja ponašanja takvih konstrukcija, primjenom metode konačnih elemenata te je upozoreno na potrebu praktičnog pristupa rješavanju ovoga problema.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, čelični okvir, zidana ispuna, sastavljeni sustav, numeričko modeliranje, djelovanje potresa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markulak, D., Sigmund, V., Radić, I.: Modeliranje čeličnih okvira sa zidanim ispunom, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 4

ILI:

Markulak, D., Sigmund, V., Radić, I. (2008). Modeliranje čeličnih okvira sa zidanim ispunom, GRAĐEVINAR, 60 (4)
Autori:
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Ivan Radić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet