Arhiva

UDK: 69.009.182.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 4170

Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8

Vladimir Sigmund, Mirjana Bošnjak-Klečina, Ivica Guljaš, Andreas Stanić

Sažetak

Opisane su razlike između hrvatskih propisa i Eurokoda 8 (EC8) koje se odnose na proračun konstrukcija visokogradnje na djelovanje potresa. Uspoređeni su modeli armiranobetonskih (ab) konstrukcija dimenzionirani prema oba propisa. Uspoređivani su modeli raznih sustava ab konstrukcija: okvirnih, mješovitih i sa zidovima. Pokazalo se da je postupak prema EC8 složeniji i da zahtijeva više inženjerskog znanja. Rad je dio znanstvenog projekta čiji je cilj prilagodba EC8 našim uvjetima.

Ključne riječi
visokogradnja, konstrukcija, potres, model konstrukcije, hrvatski propisi, dimenzioniranje, Eurokod 8

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sigmund, V., Bošnjak-Klečina, M., Guljaš, I., Stanić, A.: Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 7

ILI:

Sigmund, V., Bošnjak-Klečina, M., Guljaš, I., Stanić, A. (2000). Usporedba seizmičkog proračuna prema hrvatskim propisima i Eurokodu 8, GRAĐEVINAR, 52 (7)
Autori:
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Mirjana Bošnjak-Klečina
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Ivica Guljaš
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Stanic WEB
Andreas Stanić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet